Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Akcie

Stretnutie Mariánskych hnutí - Púť

Published in

Ave Maria,

Sv. otec František zvoláva stretnutie všetkých Mariánskych hnutí sveta na deň 12.-13.10.2013 do Ríma, na ktorom sa uskutoční zasvtenie sveta Fatimskej P.Márii. Pri tejto príležitosti bude z Fatimy privezená Fatimská socha Panny Márie.
Cestovná kancelária Stella Maris v spolupráci s našim Institutom organizuje na toto stretnutie púť, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Informácie a presný program púte Vám zasielame v prílohe . Uverejnené sú aj na našej stránke www.maria.sk.

Presné informácie podá a prihlášky prijíma CK Stella Maris.

Uchalova Marta za INSPM Košice


Svätobarborská výročná púť 2012

Published in

Pastoračné centrum - lego výstava

Published in

Na žiadosť našich farníkov Vám ponúkame tento oznam o lego výstave, ktorý si môžete pozrieť v pripojenom plagáte v súbore .pdf

Čo sú porciunkulové odpustky a ako ich získať

Published in

Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva) (Ench. Indulgentiarum, conc. 35). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov

Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov.

Možnosť darovať 2%

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí bratia a sestry, dostali sme prosbu o uverejnenie tohto oznamu, ktorý vám dávame do pozornosti. V prípade, že by ste chceli podporiť formou 2% z dane aj aktivity v našej farnosti (napríklad spoločenstvo detí Stupaváčik, výlety, púť do Šaštína...), môžete to urobiť aj touto cestou.

Spomínaný oznam:
Pomôžte rozvíjať a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí v našom meste.

Darujte nám 2 %

Už 10 rokov pomáhame dobrovoľne nášmu farskému a občianskemu spoločenstvu zlepšovať život v oblasti morálky, viery a vzájomných vzťahov.

Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska v Stupave, o z.,
Mlynská 12, 900 31 Stupava, IČO 00699349/001

Ďakujeme

Nájsť si čas na lásku pre duše v očistci

Published in

Milí priatelia!

Znovu prežívame sviatky Všetkých svätých a potom spomienku na všetkých verných zosnulých - to znamená na duše, ktoré sú v očistci. Pre všetkých z nás je to čas zvláštnej milosti, ktorú nám nebo ponúka, aby sme týmto dušiam pomohli. Na mnohých zomrelých si živo pamätáme, pretože nás s nimi spájala láska a skutočne sme s nimi v Božej láske spojení.

Môžeme im pomáhať nasledovne:
1. Získavať pre nich odpustky:

- 2.11 (v utorok): návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána - Otče náš a Verím v Boha, spolu so všeobecnými podmienkami,
- od 1. do 8. novembra (od pondelka do pondelka): nábožná návšteva cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých spolu so všeobecnými podmienkami.

Všetko najlepšie pánovi farárovi vdp. Félixovi Mikulovi k 60.-tym narodeninám

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Pán farár našej farnosti sa v týchto dňoch, 1. júna 2010 dožíva jubilea 60-tych narodenín. Preto mu prajeme všetko dobré, veľa Božieho požehnania, darov a svetla Ducha Svätého pri práci vo farnosti a starostlivosti o duše svojich farníkov. Tak isto pripájame aj prosbu o ochranu Panny Márie, patrónky Slovenska, aby ho sprevádzala na všetkých cestách a dodávala mu silu do služby, ktorú v našej farnosti vykonáva.

Toto prianie píšeme v mene všetkých farníkov a zároveň všetkých povzbudzujeme ešte k intenzívnejšej modlitbe za neho.

farníci zo Stupavy

Na stránke sa pracuje - ospravedlňujeme sa za spamové príspevky

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Ospravedlňujeme sa za niektoré príspevky, komentáre - možno ste si všimli napr. v anglickom jazyku s rôznymi odvolávkami na iné stránke. Dôvodom sú rôzne pokusy hackerov a ľudí, ktorí sa snažia internetové stránky rôznymi spôsobmi nabúrať. Preto vás prosíme o trpezlivosť, pokým tento problém vyriešime. Dočasne nebude na stránke možné zadávať komentáre.

Ďakujeme pekne za trpezlivosť a pochopenie a dúfame, že sa nám tento problém podarí čo najskôr odstrániť.

Prajeme vám pekný deň a vyprosujeme Božie požehnanie,
správcovia stránky

Opekačka na farskom dvore

Published in

Pozývame Vás na rodinnú opekačku spojenú so športovým dňom na farskom dvore 23. mája 2010 o 15,30 hod.
Prineste si dačo dobré na opekanie.

OZ Rodičia deťom Stupavy a farský úrad

Súťaž v kreslení pre deti

Published in

Milé deti,
farský úrad Stupava spolu s OZ Rodičia deťom Stupavy vyhlasuje súťaž pre malých maliarov v našej farnosti.

Téma: Moja mamka

Podmienky súťaže: do 07. 05. 2010 nakresli alebo namaľuj tvár /celú postavu Tvojej mamky ľubovoľnou technikou na formát A/4 a väčší. Zo zadnej strany napíš svoje meno, vek a prines svoj obrázok 7. mája od 16,00 – 17,30 hod na pastoračné centrum alebo pani katechétke Márií Markovičovej do školy.

Všetky práce budú vystavené na pastoračnom centre a najkrajšie, ktoré vyberie porota, budú i ocenené a to v nedeľu 9. mája na Deň matiek o 15,30 na pastoračnom centre.

Kedy možno získať odpustky v pôstnom období

Published in

+ Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Nezabudnime na štvrtkovú modlitbu za farnosť Stupavy, Mástu a Borinky ani počas tohoto pôstu

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristu!

Milí Stupavčania, Mášťania a Borinčania!

Chcel by som znovu pripomenúť a pozvať vás k spoločnej modlitbe jeden za druhého v našej farnosti, na úmysly za Božiu pomoc pre situácie v ktorých sa každý z nás, sám ale i so svojou rodinou nachádza, aby sme vedeli nájsť a plniť Božiu vôľu v našom živote. Tak ako sme to praktizovali doteraz, kto z vás sa bude chcieť k tejto modlitbe pripojiť, môžeme sa spoločne spojiť pri modlitbe na tejto úmysel vždy vo štvrtok, medzi 20:00 a 21:00 hodinou.

Požehnané a svetlom Jezuliatka naplnené Vianoce a šťastný Nový rok

Published in

Všetkým Vám, ktorí navštevujete stránku Rímskokatolíckej farnosti Stupava, ale i všetkým farníkom Stupavy, Mástu a Borinky, všetkým Vašim drahým vinšujeme požehnané, pokojom a radosťou naplnené Vianoce, aby sa láska malého Jezuliatka mohla narodiť aj v našich srdciach, a aby sa naše srdce od týchto Vianoc stalo znovu o niečo lepším, láskavejším a milujúcejším. K tomu Vám všetkým do Vašich rodín prajeme aj prítomnosť Matky Božej, Panny Márie a svätého Jozefa, aby ste ako oni, prežívali svoj rodinný život vo veľkom pokoji duše i dôvere a láske k Bohu.

Správca farnosti vdp. Félix Mikula so svojimi pomocníkmi

Liturgia rodiny pri štedrovečernom stole

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí veriaci zo Stupavy, Mástu a Borinky, ale aj vy všetci, ktorí navštevujete túto stránku. Ponúkame vám modlitbu, ktorú sa spoločne so svojou rodinou môžete pomodliť pri štedrovečernom stole. Môžete si ju vytlačiť v priloženom súbore pod týmto článkom alebo nájsť aj krátku liturgiu v poslednom vianočnom čísle Katolíckych novín.

zdroj tejto modlitby: internetová stránka www.modlitba.sk

Adventná adorácia rodín v sobotu po sv. omši

Published in

V sobotu 12. 12. 2009 o 19,00 hod. po sv. omši vo farskom kostole v Stupave bude adventná adorácia rodín . Všetci rodičia a ich deti sú vítané.

Soňa Tomeková

Syndikovať obsah