Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Praktická a dôležitá rada: dajte si pozor na podvodníkov a zlodejov

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí priatelia, touto cestou by som vás aj v mene pána farára vdp. Félixa Mikulu chcel upozorniť na niekoľko nebezpečenstiev, ktoré sa nám množia v stále väčšej miere. Ide o rôznych podpodníkov a zlodejov, ktorí chcú využiť a okradnúť ľudí. Preto vám radíme dať si pozor v týchto prípadoch:

1. Na rôzne zásielky, ktoré žiadajú finančnú pomoc, aj keď by sa zdali s náboženskou tematikou. Treba si vždy dobre preveriť, komu peniaze dávame. Stáva sa, že rôzni podvodníci využívajú dobrosrdečnosť iných ľudí. Je lepšie si vždy preveriť tieto organizácie napr. pozrieť si ich stránku na internete alebo sa poradiť s tými, ktorí v tejto oblasti majú viac skúseností.

Modlitbová akcia: spoločná modlitba za vaše duchovné a materiálne potreby

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí farníci Stupavy, Mástu a Borinky, ale i všetci návštevníci tejto stránky. Chceli by sme Vám ponúknuť možnosť spolu sa modliť. Dnes sa už veľmi málo modlíme, v rodinách sú veľké krízy, tak isto mladí ľudia zápasia s množstvom problémov a o starších sa málokto chce starať. Spoločná modlitba je tak potrebná ako soľ. Preto by sme Vás všetkých chceli pozvať k tejto modlitbovej akcii za vaše duchovné i telesné potreby. Chceli by sme prosiť Božie milosrdenstvo o milosti cez ruky našej Nebeskej Matky. O čo ide?

Otázka: môžem čítať horoskopy alebo nie? Môžu mi škodiť?


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
Pred niekoľkými dňami som mal zaujímavý rozhovor s osobami, ktoré sa pýtali na veľa vecí ohľadom ezoteriky a okultizmu. Myslím, že bude potrebné alebo lepšie povedané osožné, napísať niekoľko riadkov aj na tomto mieste, aby sme spoznali viac z týchto tém. Bohužiaľ sú dnes veľmi rozšírené, nepoznané, a tak veselo pôsobia na kresťanov bez toho, že by o tom vedeli. Nasledujúce informácie som získal od bývalého exorcistu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy vdp. Antona Solčianskeho, bývalého exorcistu v Čechách Vojtecha Kodeta a na Slovensku známeho exorcistu a prednášateľa Eliasa Vellu.

Možnosť získania odpustkov počas roku kňazov

Published in

Svätý Otec Benedikt XVI. prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získať úplné i čiastočné odpustky počas roku kňazov. Kliknite pre zobrazenie celého dekrétu:

http://abu-bratislava.sk/portal/system/files/Text_Dekretu_Apostolskej_pe...

Pre veriacich je možné získať čiastočné odpustky každý deň:

Konečne čiastočné odpustky budú udelené všetkým veriacim, kedykoľvek sa zbožne pomodlia päťkrát Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu alebo inú schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi zachovaní v čistote a svätosti života.

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský udelil osobitnú možnosť pre Bratislavskú arcidiecézu. Kliknite pre zobrazenie dekrétu:

http://abu-bratislava.sk/portal/system/files/Dekret_o_uplnych_odpustkoch...

Čo sú to odpustky a ako ich pochopiť

Published in

Dovoľte niekoľko slov, na tému čo to sú odpustky a prečo je dobré ich získať. Predstavme si deti, ktoré sa hrajú na ulici s futbalovou loptou. Náhodou kopnú loptu do susedovho okna a rozbijú ho. Pani suseda vyjde na ulicu síce nahnevaná, ale pre svoju lásku k deťom sa upokojí a odpustí im, že to urobili. Povie im však, že bude dobré, aby škodu nahradili, teda cez svojich rodičov sa postarali, aby jej okno znovu zasklili.

Farská knižnica otvorená vždy v prvú nedeľu v mesiaci + hľadáme ochotných spolupracovníkov


Farská knižnica bude od nového školského roku otvorená vždy v prvú nedeľu v mesiaci od 15:30 (vždy po litániách) do 17:00. Všetkých Vás pozývame, aby Ste využili možnosť prečítať si niečo pekné a povzbudivé aj pre dušu.

Zároveň by sme na tomto mieste chceli uviesť oznam, že Farská knižnica hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť pri vypožičiavaní kníh (napríklad zobrať si na starosť jednu prvú nedeľu alebo podľa možností i viac nedieľ v roku), a poslúžiť tak v prospech našej farnosti. Možno sa prihlásiť u pani Stachovej osobne alebo prostredníctvom tejto internetovej stránky. Za všetku dobrú vôľu a ochotu Vám vopred ďakujeme.

Začíname od nového školského roka

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Ospravedlňujeme sa za technické problémy, ktoré sme mali s našou farskou stránkou, keďže ju nebolo možné počas niekoľkých dní navštíviť. Dúfame, že to už bude možné bez porúch.

Tak isto pripravujeme niekoľko zmien, podľa návrhov, ktoré sme od vás dostali, za čo ďakujeme. Ak budete mať návrh alebo pripomienky, čo by ste si radi prečítali alebo zmenili, napíšte nám správu. Čo bude v našich silách, môžeme zrealizovať.

Požehnané, pokojné a na oddych bohaté prázdniny prajeme všetkým farníkom a návštevníkom tejto stránky

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Všetkým vám prajeme prázdiny a leto naplnené pokojom a oddychom na tele i na duši. Veď najviac si človek oddýchne vtedy, keď si oddýchne jeho duša. Preto i vám prajeme, aby ste kdekoľvek,kde sa budete počas leta nachádzať, žili s Pánom Ježišom a jeho i našou matkou Máriou, ktorí udelia pokoj tým, ktorí si ho žiadajú a pripravia svoje srdce dobrou sv. spoveďou.

Zároveň vám chceme popriať i bezpečné cesty na a z dovolenky pod ochranou anjelov strážnych, sv. Krištofa, paróna šoférov, sv. Rafaela archanjela, patróna cestujúcich a Panny Márie, patrónky dialnic.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského pri príležitosti otvorenia Roku kňazov - duchovné povzbudenie aj v náročných podmienkach

Published in

V piatok 19. júna 2009, na sviatok Božského srdca Ježišovho, sa o 10.00 stretol v Katedrále svätého Martina v rámci slávnostnej svätej omše bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský s kňazmi svojej diecézy, a to pri príležitosti otvorenia Roku kňazov. Homíliu, ktorú predniesol, prinášame v plnom znení:

Drahí bratia v kňazskej službe.
Svätý otec Benedikt XVI. nás obdaroval ďalším vzácnym darom. Na záver roku svätého Pavla nás pozýva, aby sme v nasledujúcom roku slávili Rok kňazov. Je to výborná príležitosť pre všetkých, aby sme si hlbšie uvedomili, či už kňazi ale i laici, všetci spoločne, čo znamená kňaz.

Kristova vernosť, kňazská vernosť – téma Roku kňazov

Published in

Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 16. marca počas audiencie pre členov Kongregácie pre klérus (ide o zvláštnych pomocníkov Svätého Otca pre kňazov) oznámil svoj úmysel vyhlásiť Rok kňazov, ktorý sa začína 19. júna t.r., na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a bude trvať do 19. júna 2010. Na tento rok pripadne aj 150. výročie smrti svätého farára z Arsu, Jána Máriu Vianneya, ktorý bol opravdivým príkladom pastiera v službe veriacim. Svätý Otec uviedol vo svojom príhovore dôvod tohto vyhlásenia. Praje si: „...presnejšie povzbudiť kňazov v úsilí o duchovnú dokonalosť, na ktorej nadovšetko závisí efektivita ich služby“.

Otázka: Aký postoj zaujať k osobe Dr. Jozefa Tisu?

Published in

Milí priatelia farnosti Stupava! Prečo ponúkame tento článok alebo možnosť? Je to preto, že osoba Dr. Jozefa Tisu je dnes veľmi diskutovaná a mnohí sú z tejto diskusie zmätení. Naviac je táto téma spájaná i s Cirkvou a kňazmi. Starší si prirodzene mnoho pamätajú, ale mladší sa snažia naštudovať si tieto veci z literatúry alebo iných zdrojov. Všeobecne je prijímaná mienka, že osoba Jozefa Tisu je veľmi negatívnou osobou slovenských dejín. Poznáme však historické fakty? Drvivá väčšina občanov vtedajšieho Slovenského štátu bola Jozefovi Tisovi naklonená. Konali sa za neho modlitby. Prečo mali títo naši predkovia tento postoj? Je potrebné, aby sme poznali hlbšie historické skutočnosti a situáciu v období rokov cca. 1938 až 1947. Bohužiaľ sa dnes stáva, že prostredníctvim médií sú rozšírené názory, ktoré plne nezodpovedajú historickým skutočnostiam. Teda sú tendenčné alebo určitým smerom ideovo orientované s cieľom vytvoriť určitú mienku. Na tom sa dnes zhodujú historici, ktorí chcú k dejinám nášho Slovenska pristupovať objektívne. Vieme to aj na príklade "temného stredoveku", ktorý v skutočnosti temným nebol, ale je potrebné správne vysvetliť a osvetliť tieto fakty, o čo sa budeme v budúcnosti snažiť.

Preto, ak sa rozhodnete dozvedieť viac, ponúkame vám ukážku z archívu Slovenskej televízie s názvom Sféry dôverné, kde boli uvedené niektoré historické fakty. Môžete si ich vypočuť a utvoriť si svoj vlastný názor na túto otázku. Diskusie sa zúčastnili súčasní odborníci zo Slovenska v oblasti cirkevných, ale i svetových dejín.

„Láska je možná!“

Published in

Milí priatelia! Ponúkame vám ďalšie zo svedectiev, ktoré sú skutočne "proti prúdu" ak sledujeme súčasný svet. Veríme, že vás povzbudia a ukážu viac svetla na ceste povolania k manželstvu. Veď cesta šťastia je vždy tá proti prúdu... a oplatí sa s pomocou Božou! Zároveň je na tomto mieste potrebné povedať, že takéto svedectvá uverejňujeme z dôvodu, že informácií v tejto oblasti je veľmi veľa, ale sú veľmi často namierené proti rodine, proti skutočnej láske chlapca a dievčaťa, snúbencov i manželov. Navyše tieto informácie sú šírené bez akýchkoľvek ohľadov alebo úcty a majú za následok stroskotanie mnohých vzťahov mladých ľudí a manželstiev vôbec. Chceme napomôcť tomu, aby táto láska nebola chápaná iba čisto ako zmyselná, na chvíľu, bez úprimnosti a ochoty obetovať sa pre toho druhého človeka, ale aby osoba toho druhého človeka bola skutočne osobou, Božím dieťatom, ktoré si ja sám musím vážiť s jeho telom i dušou.

Čistota dáva nášmu životu hĺbku. Prvú augustovú sobotu uplynul rok, čo som vstúpila do sviatostného manželského zväzku. Svojho manžela poznám šesť rokov. Kým sme sa vzali, spoznávali sme sa päť rokov.

Všetko najlepšie k narodeninám Mons. Félixovi Mikulovi

Published in

Pánovi farárovi Mons. Félixovi Mikulovi prajeme v mene všetkých farníkov všetko najlepšie k životnému jubileu 59. narodenín, ktorých sa dožíva 1. júna r. 2009.

Prajeme mu veľa Božieho požehnania, sily, trpezlivosti, vytrvalosti a odvahy pre prácu vo vinici Pánovej a zároveň chceme vysloviť aj srdečné poďakovanie za všetko, čo pre farníkov zo Stupavy, Mástu i Borinky urobil, za sv. spovede, sv. omše, zaopatrovania, vysluhovanie všetkých sviatostí a mnoho ďalšieho.

Nech Vám Pán a Matka Božia odplatia všetku lásku a starostlivosť.

farníci zo Stupavy, Mástu, Borinky

Ružencové bratstvo v Stupave


Nepoškvrnené srdce Panny Márie – duchovná sila mariánskej úcty

Panna Mária vo Fatime v roku 1917 povedala, že Boh si praje, aby bola vo svete rozšírená úcta k jej Nepoškvrnenému srdcu. Povedzme si, čo to vlastne znamená Nepoškvrnené srdce Panny Márie.

Centrom každej osoby je srdce. Je to centrum duchovné, centrum myslenia, vôle, citov, rozhodnutí. Tak nám o tom hovorí Sväté písmo. Nepoškvrnené srdce sa vzťahuje k tomu, že Panna Mária bola v živote sv. Anny počatá bez škvrny dedičného hriechu. Túto dogmu slávnostne vyhlásil pápež Pius IX. v roku 1854. Ďalej cirkevní otcovia a ďalší svätci vysvetľujú, že Panny Márie sa nedotkol ani tieň hriechu. Nielen prvotného, dedičného hriechu, ale počas celého svojho života nespáchala ani najmenší hriech. Tiež z toho možno vyvodiť, že Panna Mária bola novou Evou, ako hovorí sv. Irenej, pretože Eva spáchala prvotný hriech a Matka Božia mala účasť na jeho odčinení v spojení so svojím synom Ježišom Kristom, a to účasť takú, akú nemá žiaden človek (Pius XII. v encyklike Mediator Dei).

Som šťastne vydatá

Published in

Keďže dnes nie je tabu hovoriť o čomkoľvek verejne , zvlášť o veciach, ktoré by mali zostať v našom súkromí, ponúkame tu svedectvo jednej mladej manželky, ktoré sa vyjadruje aj k tejto téme. Dnes nemá nikto zábrany sa pýtať, či môže robiť zle, či môže propagovať niečo, čo človeku škodí. O to väčšmi je potrebné sa povzbudiť na tom, čo je pravdivé a hovoriť pravdu. Preto ponúkame toto svedectvo, ktoré bude pre mnohých iste veľkým povzbudením, ale i výzvou na zmenu života, výzvou veľmi veľkou, ale nie nemožnou, výzvou k šťastiu. Kto môže pochopiť, nech pochopí.