Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Sviatok a úcta k Božiemu milosrdenstvu

Published in

Milí bratia a sestry!

Prvá nedeľa po Veľkej noci sa nazýva aj nedeľou Božieho milosrdenstva, kedy nám Boh ponúka aj osobitné milosti, ak ich chceme prijať. Ak by ste sa chceli o tejto úcte a o sv. sestre Faustíne, ktorú Pán Ježiš Kristus nazýval ako "sekretárku svojho milosrdenstva" dozvedieť viac, chceme vám dať do pozornosti napríklad internetovú stránku:
www.boziemilosrdenstvo.sk a
http://www.milosrdenstvo.sk/index.php?option=com_content&view=article&id...
kde môžete nájsť viac informácií. Tak isto je to Denník sv. sestry Faustíny, kde nájdete veľmi pekné duchovné podnety pre svoj život.

Kardináli Bertone a Sodano: Cirkev stojí pri svojom pastierovi

Published in

Vatikán (7. apríla, RV) - Cirkev stojí pri svojom pastierovi. Včera, popri mnohých prejavoch solidarity a náklonnosti Benediktovi XVI, ktoré prichádzajú zo všetkých strán, vynikli slová vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho a Angela Sodana, dekana Kolégia kardinálov. „Benedikt XVI. je silným pápežom, pápežom tretieho tisícročia“, povedal kardinál Tarcisio Bertone vo svojom príhovore novinárom na letisku v Santiagu de Čile, kam včera pricestoval, aby navštívil ľudí postihnutých zemetrasením. „Na deň Zmŕtvychvstania,“ poznamenal kardinál, bolo Svätopeterské námestie „plné mladých“, ktorí pápežovi prišli vyjadriť svoje nadšenie a solidaritu.

Nové číslo Občasníka sv. Jozefa - Veľká noc 2010

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí farníci a návštevníci tejto internetovej stránky, ponúkame vám nové číslo nášho farského časopisu Občasníka k tohoročným sviatkom Veľkej noci. Nech by i tento Občasník a myšlienky, ktoré v ňom uvádzame poslúžili Pánu Bohu na vzbudenie obrátenia našich sŕdc k nemu.

Vyslovujeme poďakovanie všetkým prispievateľom a dobrodincom duchovným i materiálnym, ktorých zverujeme do Božského srdca Ježišovho.

Občasník si môžete stiahnuť v súbore dolu alebo prečítať jednotlivé články na našej internetovej stránke.

Čo slávime na Veľkú noc?

Published in

Milí farníci, v tomto článku sa pozrime na to, čo slávi Katolícka cirkev na Veľkú noc. Je potrebné o tom premýšľať každý rok nanovo, pretože naša pamäť je slabá, je zaťažená starosťami a trápeniami a každý rok si preto potrebujeme obnoviť myšlienky o tom, čo slávime na Veľkú noc.

Povedzme najprv jednu veľmi dôležitú vec. Mnohokrát prežívame pokušenie takzvanej rutiny, aby sme sviatky, či už sú to Vianoce, Všetkých svätých, Veľkú noc a ďalšie, prežili podľa istých zvykov, ktoré sme si počas mnohých rokov už urobili. Vieme, že na nás dnes pôsobí omnoho

Svätá omša

Published in

Pri mojom štúdiu na vysokej škole som sa stretol s rôznymi, väčšinou s negatívnymi názormi na Cirkev a vieru. Jedným z nich bol aj ten, že svätá omša sa nedá prežívať naplno ako niečo výnimočné, ale je úplne samozrejmé, ak je jej obsah vnímaný len veľmi povrchne. Dovolil som si zdvihnúť ruku a oponovať učiteľovi, ktorý však so mnou nesúhlasil. Tak som sa pri výbere témy záverečnej práce rozhodol, že sa mu pokúsim vyvrátiť jeho tvrdenia. A dovolím si tvrdiť, že sa mi to do určitej miery aj podarilo.

Keď spolu chodíme

Published in

Je to téma veľmi dôležitá a tak isto i žiadaná. Denne stretávame mnoho mladých ľudí a možno my sme tí mladí, ktorí cítia povolanie do manželstva, chceli by si raz založiť rodinu, oženiť alebo vydať sa, ale ako na to? Moja skúsenosť je tá, že mnohí mladí to majú veľmi ťažké,

Zamyslenie sa nad pokáním

Published in

Štyridsať dní pôstneho obdobia je pre každého veriaceho človeka dôkladnou prípravou na slávenie Veľkej noci. Tá oslava však nespočíva (aspoň by nemala) len v čistení bytu, príprave na hodovanie, v nakupovaní sladkých darčekov pre deti a šibačov. Ide o malé zastavenie sa
v pohnutom živote. Ježiš nám prostredníctvom svojich kňazov neraz povie: – obráťte sa, kajajte sa. V Markovom evanjeliu Ježiš nám ponúka možnosť ísť s ním s vlastným sebazaprením. Odkazuje nám, aby sme si zobrali svoje kríže a nasledovali ho. Vraví: – Lebo kto by si chcel zachrániť svoj život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.

Púť do Svätej Zeme

Published in

Niektorí z nás farníkov tejto farnosti boli počas pôstnej doby na púti vo Svätej Zemi. Navštívili sme miesta posvätené krokmi a prítomnosťou nášho Pána Ježiša Krista.

Nové dôkazy o pravosti Turínskeho plátna

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Ponúkame vám správu zverejnenú Tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska, ktorá uvádza výsledky nového vedeckého výskumu.

Povzbudenie v pôstnej dobe - život otca Pia z Pietrelciny

Published in

Milí priatelia, pred časom som dostal emailom zaujímavú prezentáciu o živote otca Pia z Pietrelciny. Preto by som ju chcel ponúknuť aj ostatným, ktorí navštívia túto stránku, aby sme sa povzbudili k životu svätosti, k čomu nás pozýva aj II. vatikánsky koncil a Ján Pavol II. v liste na začiatku nového milénia - Novo millenio ineunte.

Iste sa nad slovom svätosť dnes mnohí pousmejú, ako nad niečim absolútne prekonaným. Skúsenosť nás však presvedčila o inom. Skutočná radosť sa dosahuje životom pokánia, modlitby a obety. Preto všetkým v mene farnosti prajem požehnanie Božie v tomto pôstnom čase a skutočnú dobrú prípravu na Veľkonočné sviatky.

Prezentáciu si môžete otvoriť kliknutím na priložený súbor.

Myšlienky pátra Pia o modlitbe

Published in

Milí priatelia, znovu vám ponúkame niekoľko myšlienok o modlitbe. Iste je to i preto, aby sme v tomto pôstnom čase obnovili svoju modlitbu, pristúpili ku sviatosti zmierenia a vyznali svoje hriechy. Iba tak do našich sŕdc bude môcť prúdiť Božia láska, Božia milosť. Využime tento milostivý čas, ktorý sa v našom živote už nebude opakovať, pretože každý deň nášho života je jedinečný a jediný. Páter Pio rozpráva o modlitbe svojim duchovným deťom:

Štúdiom kníh človek Boha hľadá; v modlitbe ho nachádza.
DEJINÁM

Človek nedosiahne spásu bez modlitby ani nevy¬hrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete.
LISTY PÁTRA PIA

Kedy možno získať odpustky v pôstnom období

Published in

+ Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Svätý otec Benedikt XVI. nás povzbudzuje do pôstneho obdobia - urobiť radikálnu zmenu vo svojom živote

Published in

Milí priatelia vo farnosti Stupavy, Mástu a Borinky!

Nezabudnime na štvrtkovú modlitbu za farnosť Stupavy, Mástu a Borinky ani počas tohoto pôstu

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristu!

Milí Stupavčania, Mášťania a Borinčania!

Chcel by som znovu pripomenúť a pozvať vás k spoločnej modlitbe jeden za druhého v našej farnosti, na úmysly za Božiu pomoc pre situácie v ktorých sa každý z nás, sám ale i so svojou rodinou nachádza, aby sme vedeli nájsť a plniť Božiu vôľu v našom živote. Tak ako sme to praktizovali doteraz, kto z vás sa bude chcieť k tejto modlitbe pripojiť, môžeme sa spoločne spojiť pri modlitbe na tejto úmysel vždy vo štvrtok, medzi 20:00 a 21:00 hodinou.

Čo pre nás znamená pôstne obdobie a čo v ňom môžeme urobiť?

Published in

Popolcovou stredou začíname 40 dňové pôstne obdobie. Je to predovšetkým čas milosti, ktorý nám Pán Boh dáva. Je to čas prípravy na Veľkú noc. Môžeme sa zamyslieť nad tým, čo pre nás pôst znamená. Kresťanstvo, viera a tradícia Katolíckej cirkvi nám ponúkajú veľkú milosť, ktorá je úplne odlišná od spôsobu života v tomto svete. Nie je to krok späť, krok do stredoveku, ale je to pravda o nás samotných, o tom kto sme, odkiaľ sme prišli a kam ideme. Tradícia Cirkvi je tá, že pôstny čas je čas prípravy a zvláštny čas pokánia. Čo to však vlastne to pokánie je?