Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Príhovor : Privítanie nového pána Kaplana v Stupavskej farnosti 30.6.2013


Váž. pán Dekan,
Váž. pán Kaplán,

dovoľte mi, aby som za Stupavských a Mástskych farníkov privítal nášho nového kaplána a povedal
pár slov.

Všetci si dobre pamätáme, keď pred 24-mi rokmi nám oznámili, že do našej farnosti príde nový pán
farár. Boli sme v očakávaní kto to bude. Vedeli sme len to, že to bude Záhorák a tak sme si povedali,
že ak to je Záhorák ako my, tak si s ním určite budeme rozumieť, lebo je to jeden z nás.
Teraz do našej farnosti prichádza nový pán kaplán a taktiež sme boli v očakávaní, kto to vlastne bude.
Opäť vieme len to, že k nám prichádza Záhorák zo Senice. Má sväté meno Peter a dal sa na službu
slúžiť bohu.

Procesia 2013


Aj tento rok, v nedeľu 2. júna, sa po Hlavnej ulici nášho mesta – hoci sa počasie vyjasnilo na poslednú chvíľu – niesla Najsvätejšia Sviatosť Oltárna naším pánom dekanom Mons. Felixom Mikulom. Sprievod sa zastavil pri štyroch oltárikoch, kde sa konala bohoslužba slova, poklona a udelenie požehnania. Deti na znak úcty a lásky k Bohu sypali na cestu lupene kvetov. Veriaci zhromaždení v procesii spievali piesne na oslavu Krista.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo zvaného Božie Telo, je
sviatkom, ktorým sa zdôrazňuje reálna prítomnosť osoby Ježiša Krista v Eucharistii. Následná procesia je znakom vďaky a úcty k nášmu Spasiteľovi, ktorý sa nám z lásky dáva za duchovný pokrm v Eucharistii.

Celoeurópska petícia „Jeden z nás“


Prosba o podporu a umožnenie zberu podpisov vo farnostiach
Ide o prvú európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Iniciatívu je možné podporiť fyzickým podpisom aj elektronicky.

O iniciatíve
Snahou iniciatívy je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.
Medzi najdôležitejšie požiadavky iniciatívy patrí:

- aby žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo ktoré predpokladajú ich zničenie;

Občasník sv. Jozefa - Veľká noc


Milí návštevníci našej farskej stránky, nový občasník svätého Jozefa si môžete stiahnúť už teraz v prílohe nižšie na našej farskej stránke. Akékoľvek postrehy alebo námety na nové články nám posielajte na našu mailovú adresu:

farastupava@yahoo.com

Prajeme vám príjemné čítanie.

Administrátori

Celoslovenské stretnutie mládeže R13 v Ružomberku 26.-28. júla 2013 počas konania Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro.


Naša farnosť organizuje spoločnú účasť.

Prihlasovanie a info:
cez internetový formulár na: http://www.rio13.sk/registracia-ucastnici

Cena:
podľa termínu prihlásenia sa:

Variant A: Základný balík (program, ubytovanie, bez stravy):
od 14. 2. 2013 do 30.6.2013 - 20,13 €
od 1. 7. 2013 do 20. 7. 2013 a na mieste v deň konania – 30 €

Variant B: Kompletný balík (program, ubytovanie a strava):
od 14. 2. 2013 do 28. 2. 2013 – 20,13 € - (strava zdrama, bonusová uvádzacia cena)
od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 – 25 €
od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013 – 30 €
od 1. 7. 2013 nezabezpečujeme stravu, dá za zakúpiť len základný balík
bez stravy za 30 €)

Celková on-line registrácia končí 20.7. 2013 o 13:00.

Registrácia je platná po uhradení poplatku.

TÝŽDEŇ MANŽELSTVA A RODINY - 11.2. - 17.2.


Ciele: Rodina, buď tým, čím si! (Ján Pavol II., Familiaris Consortio)

Nájsť si priestor na svoj manželský vzťah - dar, prekvapenie, pozornosť, čas.
Osláviť tento týždeň ako sviatok na oživenie svojej lásky. Investovanie do vzťahu,
obzretie sa späť, vyjadrenie si navzájom svojho ocenenia a lásky. Uvedomenie si
vzácnosti a hodnoty svojho vzťahu. Možné pôstne predsavzatie: urobiť niečo pre
svoje manželstvo.

Sprievodné aktivity:

1, Ruženec o 17:15 pred sv. omšou za rodiny – v pondelok, utorok.

2, 2 dňová adorácia – pondelok 11.2. a utorok 12.2. 9:00 – 17:50 za naše rodiny.

3, Knižnica v Pastoračnom centre ponúka možnosť požičať si knihy o rodine,
manželstve, pre deti a o výchove detí. Na požiadanie u diakona. Prehľad kníh:
A, Manželstvo, rodina:

Odporúčania pre rodičov a deti prichádzajúcich na rodinnú sv. omšu


1.Deti patria do života cirkvi a je správne ich privádzať na sv. omšu.
Deti sú súčasťou cirkvi, preto je normálne a dobré privádzať ich do kostola na sv. omšu. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah k Bohu, k ľuďom, k situáciám, k miestu, čím budujeme jedno spoločenstvo. V našej komunite máme pochopenie pre prítomnosť detí na sv. omši. K tomuto postoju chceme vychovávať aj ostatných, ktorí navštevujú tento chrám a sväté omše. Rešpektujeme Vaše deti, napriek tomu je potrebné mať cit aj pre ostatných prítomných v kostole. Choré dieťa odporúčame neprivádzať na sv. omšu, berme ohľad na jeho zdravie a zdravie ostatných.

2.Rodinná svätá omša začína už u Vás doma.

Duchovná obnova s pátrom Jamesom Mariakumarom, SVD


V dňoch 6. až 9. augusta 2012 sa v našej farnosti konala duchovná obnova s indickým misionárom Jamesom Mariakumarom a jeho spolupracovníčkou Mary Pereira. Vo svojich pútavých prednáškach hovorili o význame Božieho slova pre náš život, o potrebe odpustenia, aj o tom, že sme povolaní ku svätosti. Jeden celý deň sa venovali téme manželstva, výchove detí a vzťahom medzi rodičmi a deťmi. Dotkli sa aj veľmi aktuálnej témy okultizmu a moderných protikresťanských filozofií ako je New Age. Veľmi zaujímavá bola aj prednáška o zmysle utrpenia v našom živote a povzbudenie k dôvere v Božiu vernosť.

Občasník sv. Jozefa December 2012


Milí návštevníci našej farskej stránky, nový občasník svätého Jozefa si môžete stiahnúť už teraz v prílohe nižšie na našej farskej stránke. Akékoľvek postrehy alebo námety na nové články nám posielajte na našu mailovú adresu:

farastupava@yahoo.com

Prajeme vám príjemné čítanie.

Administrátori

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho

Published in

Na základoch staršej stavby v strede obce stojí rímsko-katolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1864. Jeho excelencia najdôstojnejší pán Michal Bubnič, Rožňavský biskup, ktorý sa narodil r. 1877 v Borinke vo Volavci dal 24.1.1900 Borinskému kostolu titul farnosť.


Svätobarborská výročná púť 2012

Published in

Kostol svätého Šebastiána a Rócha

Published in

Kostol svätého Šebastiána a Rócha

Nachádza sa na južnej strane Stupavy na výjazdovej ceste smerom do Bratislavy. Je
akousi vstupnou bránou do Stupavy.
Dominantu tejto mestskej časti tvorí filiálny rímsko-katolícky kostol z prvej
polovice 18. storočia, nachádzajúci sa na vyvýšenom pahorku. Zasvätený je
svätému Šebastiánovi a Róchovi. Pri kostole sa nachádza aj nie veľmi rozľahlý
cintorín. Samotný kostol stojí popri ceste, ochranou mu však môže byť pás voľne
stojacich súsoší, či pomník hrdinom padlých v 1. svetovej vojne.
Na čelnej fasáde stredný rizalit mierne vystupuje do popredia. Tiež sú vidieť
barokové prvky – vystupujúca rímsa, tvar okien, tvar portálu. V edikulách na
fasáde sa nachádzajú plastiky svätého Šebastiána a svätého Rócha. Plastiky sú

Občasník sv. Jozefa 9/2012


V prílohe nižšie si môžete stiahnúť Občasník sv. Jozefa vo formáte pdf zo septembra 2012. Prajeme Vám príjemné čítanie.

SPOLOČENSTVA "Z TMY DO SVETLA"


MILÍ RODIČIA A PRIATELIA,

POZÝVAM VÁS NA STRETNUTIE SPOLOČENSTVA ,, Z TMY DO SVETLA ´´, KDE SA DOZVIETE, AKO NAJLEPŠIE POMÔCŤ SVOJIM DEŤOM, PRIATEĽOM ALEBO KOMUKOĽVEK, KTO MÁ PROBLÉMY SO ZODPOVEDNOSŤOU, ODMIETA SI PLNIŤ SVOJE POVINNOSTI, NEPOSLÚCHA RODIČOV, JE ZÁVISLÝ NA DROGÁCH, ALKOHOLE
ALEBO INÝCH OMAMNÝCH LÁTKACH. POMÔŽME IM KÝM JE ČAS.

,, PRE MNOHÝCH JE UŽ NESKORO.´´

STRETNUTIE SA KONÁ KAŽDÚ STREDU O 17:00 V PASTORAČNOM CENTRE VO
FARSKOM DVORE. V PRÍPADE NUTNOSTI SA MÔŽE TERMÍN PRISPÔSOBIŤ, ALEBO SA STRETNÚŤ AJ OSOBITNE. NEVÁHAJTE, NEČAKAJTE A PRÍĎTE!

S POZDRAVOM MÁRIA MARKOVIČOVÁ
katechétka


NEVIEM KEDY. NEVIEM AKO A NEVIEM KDE...