Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Naše články a zamyslenia

Procesia 2012V nedeľu 10. júna sa po Hlavnej ulici nášho mesta niesla Najsvätejšia sviatosť
oltárna v rukách nášho pána farára mons. Felixa Mikulu a sprievodu. Sprievod sa
zastavil pri štyroch oltárikoch symbolizujúcich štyri svetové strany. Pri nich sa konala
bohoslužba slova, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Deti na znak
svojej úcty a lásky k Bohu sypali na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v
procesii spievali piesne na oslavu Krista, a tak verejne vzdali vďaku Bohu.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo zvaného Božie Telo, je
sviatkom, ktorým sa zdôrazňuje reálna prítomnosť Ježiša Krista ako Boha i človeka
v Eucharistii. Podľa náuky katolíckych, pravoslávnych a ostatných starobylých
kresťanských cirkví východu dochádza pri slávení omše k transsubstanciácii

Kristovým kňazom navekyV uplynulých dňoch naša farnosť zažila dve veľmi významné udalosti. Týkali sa jednej osoby, rodáka zo Stupavy, diakona, inžiniera Ivana Barusa, ktorý sa dňa 16. júna 2012 v Katedrále sv. Martina v Bratislave vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského stal Kristovým kňazom naveky. Za tento nesmierny dar Božej lásky sa poďakoval dobrému Pánu Bohu slávením primičnej svätej omše v sobotu, 23. júna 2012 v kostole sv. Štefana v Stupave.

Syndikovať obsah