Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Naše články a zamyslenia

Celoeurópska petícia „Jeden z nás“


Prosba o podporu a umožnenie zberu podpisov vo farnostiach
Ide o prvú európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Iniciatívu je možné podporiť fyzickým podpisom aj elektronicky.

O iniciatíve
Snahou iniciatívy je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.
Medzi najdôležitejšie požiadavky iniciatívy patrí:

- aby žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo ktoré predpokladajú ich zničenie;

TÝŽDEŇ MANŽELSTVA A RODINY - 11.2. - 17.2.


Ciele: Rodina, buď tým, čím si! (Ján Pavol II., Familiaris Consortio)

Nájsť si priestor na svoj manželský vzťah - dar, prekvapenie, pozornosť, čas.
Osláviť tento týždeň ako sviatok na oživenie svojej lásky. Investovanie do vzťahu,
obzretie sa späť, vyjadrenie si navzájom svojho ocenenia a lásky. Uvedomenie si
vzácnosti a hodnoty svojho vzťahu. Možné pôstne predsavzatie: urobiť niečo pre
svoje manželstvo.

Sprievodné aktivity:

1, Ruženec o 17:15 pred sv. omšou za rodiny – v pondelok, utorok.

2, 2 dňová adorácia – pondelok 11.2. a utorok 12.2. 9:00 – 17:50 za naše rodiny.

3, Knižnica v Pastoračnom centre ponúka možnosť požičať si knihy o rodine,
manželstve, pre deti a o výchove detí. Na požiadanie u diakona. Prehľad kníh:
A, Manželstvo, rodina:

Odporúčania pre rodičov a deti prichádzajúcich na rodinnú sv. omšu


1.Deti patria do života cirkvi a je správne ich privádzať na sv. omšu.
Deti sú súčasťou cirkvi, preto je normálne a dobré privádzať ich do kostola na sv. omšu. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah k Bohu, k ľuďom, k situáciám, k miestu, čím budujeme jedno spoločenstvo. V našej komunite máme pochopenie pre prítomnosť detí na sv. omši. K tomuto postoju chceme vychovávať aj ostatných, ktorí navštevujú tento chrám a sväté omše. Rešpektujeme Vaše deti, napriek tomu je potrebné mať cit aj pre ostatných prítomných v kostole. Choré dieťa odporúčame neprivádzať na sv. omšu, berme ohľad na jeho zdravie a zdravie ostatných.

2.Rodinná svätá omša začína už u Vás doma.

Duchovná obnova s pátrom Jamesom Mariakumarom, SVD


V dňoch 6. až 9. augusta 2012 sa v našej farnosti konala duchovná obnova s indickým misionárom Jamesom Mariakumarom a jeho spolupracovníčkou Mary Pereira. Vo svojich pútavých prednáškach hovorili o význame Božieho slova pre náš život, o potrebe odpustenia, aj o tom, že sme povolaní ku svätosti. Jeden celý deň sa venovali téme manželstva, výchove detí a vzťahom medzi rodičmi a deťmi. Dotkli sa aj veľmi aktuálnej témy okultizmu a moderných protikresťanských filozofií ako je New Age. Veľmi zaujímavá bola aj prednáška o zmysle utrpenia v našom živote a povzbudenie k dôvere v Božiu vernosť.

NEVIEM KEDY. NEVIEM AKO A NEVIEM KDE...


Akadémia veriacich


Na svätej omši si neraz ani neuvedomujeme, čo všetko chytí kňaz a miništrant do svojich rúk, na čo slúžia jednotlivé bohoslužobné predmety. Preto radi našim farníkom pripomenieme niektoré z nich.
Kalich
Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.
Kalichová paténa
Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

Purifikatórium
Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

Pala
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

Korporál
Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe.
Kalichové vélum

Syndikovať obsah