Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Naše články a zamyslenia

Rozjímania na veľkonočné obdobie alebo Ako začať s čítaním Svätého Písma


Tento pôst sme mohli prežívať spolu so zamysleniami, ktoré kedysi kázal dnešný Svätý Otec. Môžeme ich aj spätne nájsť na http://post.kbs.sk/sekcia/podujatia. Veľkou nocou, sviatkami každej kresťanskej nádeje, začína však obdobie veľkonočné. Ponúkam vám v tejto brožúrke zamyslenia na toto obdobie. Každý deň sprevádza nejaký citát Svätého Písma, nad ktorým môžeme uvažovať, tiež jedno zamyslenie a tiež myšlienka od pápeža Františka z najnovšej exhortácie „Radosť evanjelia“ hlavne o radosti a evanjelizácii. Je to tak zároveň príležitosť učiť sa čítať Sväté Písmo rozjímavo, zamysliac sa nad ním a nad jeho posolstvom od Boha pre mňa osobne, v tejto radostnej, veľkonočnej dobe.

Rozhovor s p. Kaplánom


1. Prešlo už skoro 6 mesiacov, počas ktorých ste v našej farnosti. Ako ste sa tu zabývali?
Už veľa krát som v seminári a od starších kňazov počul vetu, že „prvá kaplánka je ako prvá
láska!“ A musím to potvrdiť. Nikdy by som si ani nepomyslel, že raz tu budem kaplánom, aj
keď som cez Stupavu často prechádzal.
Myslím si, že asi každý kňaz sa teší do farnosti, kde sú dobrí veriaci. Nie je to o zabývaní na
fare alebo kaplánke, ale o prijatí. Dôležité je, aby kňaz mal rád svojich farníkov a farníci zasa
jeho. Touto cestou by som chcel zo srdca poďakovať pánovi dekanovi Felixovi Mikulovi, že
ma dokázal prijať a začleniť do farského spoločenstva a že ma tomuto tajomstvu učí. Často
mám pred očami, keď ma vítal tu v Stupave, že ma neviedol ako novokňaza, kaplána,

Svätý Otec vyhlásil na 7. september deň pôstu a modlitby za pokoj


Vatikán, 1. septembra 2013 - V dnešnom poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja.

Text zverejnený na internetovej stránke http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/01/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_vyhl%C3%...
Vatikánskeho rozhlasu


Zbierka na Pamätník nenarodených detí v Marianke


Občianske združenie Rodičia deťom Stupavy organizuje zbierku na Pamätník nenarodených detí, ktorý sa plánuje v Marianke.
Záujemcovia môžu prispieť dobrovoľným príspevkom na účet 4017912186/7500.
Viac zaujímavých informácií o chystanom súsoší, o jeho autorovi a o veľkom ohlase v zahraničí nájdete na stránke http://www.lifenews.sk/content/socha-o-potrate-od-slovensk%C3%A9ho-umelc.... Tu je zasa článok k uvedeniu tejto impozantnej sochy matky s dieťaťom v Bardejovskej Novej Vsi: http://www.kdh.sk/novinkypresov/pomnik-nenarodenym-detom-v-bardejovskej-....

Michal Fratrič, diakon


Príhovor : Privítanie nového pána Kaplana v Stupavskej farnosti 30.6.2013


Váž. pán Dekan,
Váž. pán Kaplán,

dovoľte mi, aby som za Stupavských a Mástskych farníkov privítal nášho nového kaplána a povedal
pár slov.

Všetci si dobre pamätáme, keď pred 24-mi rokmi nám oznámili, že do našej farnosti príde nový pán
farár. Boli sme v očakávaní kto to bude. Vedeli sme len to, že to bude Záhorák a tak sme si povedali,
že ak to je Záhorák ako my, tak si s ním určite budeme rozumieť, lebo je to jeden z nás.
Teraz do našej farnosti prichádza nový pán kaplán a taktiež sme boli v očakávaní, kto to vlastne bude.
Opäť vieme len to, že k nám prichádza Záhorák zo Senice. Má sväté meno Peter a dal sa na službu
slúžiť bohu.

Procesia 2013


Aj tento rok, v nedeľu 2. júna, sa po Hlavnej ulici nášho mesta – hoci sa počasie vyjasnilo na poslednú chvíľu – niesla Najsvätejšia Sviatosť Oltárna naším pánom dekanom Mons. Felixom Mikulom. Sprievod sa zastavil pri štyroch oltárikoch, kde sa konala bohoslužba slova, poklona a udelenie požehnania. Deti na znak úcty a lásky k Bohu sypali na cestu lupene kvetov. Veriaci zhromaždení v procesii spievali piesne na oslavu Krista.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo zvaného Božie Telo, je
sviatkom, ktorým sa zdôrazňuje reálna prítomnosť osoby Ježiša Krista v Eucharistii. Následná procesia je znakom vďaky a úcty k nášmu Spasiteľovi, ktorý sa nám z lásky dáva za duchovný pokrm v Eucharistii.

Celoeurópska petícia „Jeden z nás“


Prosba o podporu a umožnenie zberu podpisov vo farnostiach
Ide o prvú európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Iniciatívu je možné podporiť fyzickým podpisom aj elektronicky.

O iniciatíve
Snahou iniciatívy je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.
Medzi najdôležitejšie požiadavky iniciatívy patrí:

- aby žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo ktoré predpokladajú ich zničenie;

TÝŽDEŇ MANŽELSTVA A RODINY - 11.2. - 17.2.


Ciele: Rodina, buď tým, čím si! (Ján Pavol II., Familiaris Consortio)

Nájsť si priestor na svoj manželský vzťah - dar, prekvapenie, pozornosť, čas.
Osláviť tento týždeň ako sviatok na oživenie svojej lásky. Investovanie do vzťahu,
obzretie sa späť, vyjadrenie si navzájom svojho ocenenia a lásky. Uvedomenie si
vzácnosti a hodnoty svojho vzťahu. Možné pôstne predsavzatie: urobiť niečo pre
svoje manželstvo.

Sprievodné aktivity:

1, Ruženec o 17:15 pred sv. omšou za rodiny – v pondelok, utorok.

2, 2 dňová adorácia – pondelok 11.2. a utorok 12.2. 9:00 – 17:50 za naše rodiny.

3, Knižnica v Pastoračnom centre ponúka možnosť požičať si knihy o rodine,
manželstve, pre deti a o výchove detí. Na požiadanie u diakona. Prehľad kníh:
A, Manželstvo, rodina:

Odporúčania pre rodičov a deti prichádzajúcich na rodinnú sv. omšu


1.Deti patria do života cirkvi a je správne ich privádzať na sv. omšu.
Deti sú súčasťou cirkvi, preto je normálne a dobré privádzať ich do kostola na sv. omšu. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah k Bohu, k ľuďom, k situáciám, k miestu, čím budujeme jedno spoločenstvo. V našej komunite máme pochopenie pre prítomnosť detí na sv. omši. K tomuto postoju chceme vychovávať aj ostatných, ktorí navštevujú tento chrám a sväté omše. Rešpektujeme Vaše deti, napriek tomu je potrebné mať cit aj pre ostatných prítomných v kostole. Choré dieťa odporúčame neprivádzať na sv. omšu, berme ohľad na jeho zdravie a zdravie ostatných.

2.Rodinná svätá omša začína už u Vás doma.

Duchovná obnova s pátrom Jamesom Mariakumarom, SVD


V dňoch 6. až 9. augusta 2012 sa v našej farnosti konala duchovná obnova s indickým misionárom Jamesom Mariakumarom a jeho spolupracovníčkou Mary Pereira. Vo svojich pútavých prednáškach hovorili o význame Božieho slova pre náš život, o potrebe odpustenia, aj o tom, že sme povolaní ku svätosti. Jeden celý deň sa venovali téme manželstva, výchove detí a vzťahom medzi rodičmi a deťmi. Dotkli sa aj veľmi aktuálnej témy okultizmu a moderných protikresťanských filozofií ako je New Age. Veľmi zaujímavá bola aj prednáška o zmysle utrpenia v našom živote a povzbudenie k dôvere v Božiu vernosť.

NEVIEM KEDY. NEVIEM AKO A NEVIEM KDE...


Akadémia veriacich


Na svätej omši si neraz ani neuvedomujeme, čo všetko chytí kňaz a miništrant do svojich rúk, na čo slúžia jednotlivé bohoslužobné predmety. Preto radi našim farníkom pripomenieme niektoré z nich.
Kalich
Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.
Kalichová paténa
Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

Purifikatórium
Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

Pala
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

Korporál
Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe.
Kalichové vélum

Nový diakon v našej farnosti


Narodil sa v Bratislave. Má 31 rokov. Vyrastal v kresťanskej rodine, v ktorej dvom dcéram
a trom synom hlboko vštepili lásku k viere. Mgr. Michal Fratrič sa od 1. júla tohto roku
v našej farnosti ujal miesta diakona. Požiadali sme ho o krátky rozhovor.


Kedy skrsla vo Vás myšlienka ísť cestou k Bohu?

Zamyslenie sa


Krst náš celoživotný

Prvá svätá omša na prvom pôsobiskuPrvý júlový horúci deň bol prvou júlovou nedeľou a pre Skalicu veľký sviatok. Novokňaz,
rodák zo Stupavy, páter Ivan Barus slávil svoju prvú svätú omšu v novom pôsobisku. Do
Skalice ho pridelili za kaplána spolu s Radom Šaškovičom. Naši bratia a sestry v Kristu
oboch kaplánov srdečne privítali a prejavili radosť zo spoločnej práce a porozumenia. Radosť
a porozumenie sme zažili hneď po svätej omši, pred kostolom, kde si malí a veľkí Skaličania
pochutnali na občerstvení, ktoré sme im my, farníčky zo Stupavy pripravili. Aj týmto
spôsobom sme odprevadili Ivana Barusa do jeho prvého pôsobiska. Božie milosrdenstvo
a Matka Božia Mária nech sú pomocou, oporou i ochranou obom kaplánom. (mm)

Syndikovať obsah