Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Sviatosti

Sviatosť manželstva

Published in

Sviatosť manželstva je „manželská zmluva“ uzavretá medzi pokrstenými
Podľa II. vatikánskeho koncilu „dôverné spoločenstvo“ manželského života a lásky, ktoré Stvoriteľ založil a vystrojil vlastnými zákonmi, vzniká manželskou zmluvou, neodvolateľným „osobným“ súhlasom. Manželstvo a manželská láska sú svojou povahou zamerané k plodeniu a výchove potomstva. Preto deti sú „najvzácnejším darom“ manželstva a veľkou mierou prispievajú k blahu samých rodičov.
Manželstvo, ako manželskú zmluvu, na počiatku ustanovil Boh tým, že stvoril človeka ako muža a ženu. Manželstvo prvých ľudí Boh požehnal a tým požehnal aj každé budúce manželstvo, a určil cieľ i vlastnosti manželstva.

Sviatosť eucharistie

Published in

Prameňom života je Ježiš Kristus. Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti eucharistie: „Veru,veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.„(Jn 6,54).
Ak chceme prijať Ježiša Krista v eucharistii, musíme byť v stave posväcujúcej milosti. Inými slovami, ak sme si vedomí nejakých hriechov, najmä ťažkých, skôr, ako pristúpime k svätému prijímaniu, musíme prijať sviatosť zmierenia.

Krst

Published in


Krst je bránou do života človeka

Pán Ježiš Kristus ustanovil pre nás sedem sviatostí. Sú to: krst, birmovanie, eucharistia (sväté prijímanie), sviatosť pokánia (svätá spoveď), pomazanie chorých, posvätná vysviacka (kňazstvo) a manželstvo. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak a prijímajú sa v živote človeka len raz. Aj manželstvo sa uzatvára len raz. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky - kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

Birmovka

Published in

Nakoľko sa v našej farnosti blíži sviatosť birmovania a máme niekoľko madých ľudí, ktorí sa na prijatie tejto sviatosti pripravujú, ponúkame úplné znenie z Katechizmu Katolíckej cirkvi o tejto sviatosti. Možno aj nám, ktorí sme túto sviatosť už prijali, sa pri prečítaní tohoto článku mnoho vecí obnoví v mysli. Budeme sa snažiť priniesť ešte niekoľko článkov, ktoré by boli aj jednoduchšie pre pochopenie, nakoľko je zrejmé, že nie každému je tento text ihneď zrozumiteľný. Birmovancom prajeme, aby hlavne zažili osobné stretnutie s Pánom Ježišom a Matkou Božou, Pannou Máriou.

Syndikovať obsah