Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Sviatosti

Sviatosť manželstva

Published in

Sviatosť manželstva je „manželská zmluva“ uzavretá medzi pokrstenými
Podľa II. vatikánskeho koncilu „dôverné spoločenstvo“ manželského života a lásky, ktoré Stvoriteľ založil a vystrojil vlastnými zákonmi, vzniká manželskou zmluvou, neodvolateľným „osobným“ súhlasom. Manželstvo a manželská láska sú svojou povahou zamerané k plodeniu a výchove potomstva. Preto deti sú „najvzácnejším darom“ manželstva a veľkou mierou prispievajú k blahu samých rodičov.
Manželstvo, ako manželskú zmluvu, na počiatku ustanovil Boh tým, že stvoril človeka ako muža a ženu. Manželstvo prvých ľudí Boh požehnal a tým požehnal aj každé budúce manželstvo, a určil cieľ i vlastnosti manželstva.

Sviatosť eucharistie

Published in

Prameňom života je Ježiš Kristus. Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti eucharistie: „Veru,veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.„(Jn 6,54).
Ak chceme prijať Ježiša Krista v eucharistii, musíme byť v stave posväcujúcej milosti. Inými slovami, ak sme si vedomí nejakých hriechov, najmä ťažkých, skôr, ako pristúpime k svätému prijímaniu, musíme prijať sviatosť zmierenia.

Krst

Published in


Krst je bránou do života človeka

Pán Ježiš Kristus ustanovil pre nás sedem sviatostí. Sú to: krst, birmovanie, eucharistia (sväté prijímanie), sviatosť pokánia (svätá spoveď), pomazanie chorých, posvätná vysviacka (kňazstvo) a manželstvo. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak a prijímajú sa v živote človeka len raz. Aj manželstvo sa uzatvára len raz. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky - kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.


nie je
Syndikovať obsah