Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

SPRAVOVANIE   PEŇAZÍ


Peniaze sú Boží výmysel. Boh peniazmi chce:
1. Demonštrovať svoju moc a potvrdiť lásku a starostlivosť o nás (Mt 6,36).
2. Demonštrovať požehnanie pre svoje deti, môžeme ich užívať na svoju radosť.
3. Potvrdiť svoje vedenie poskytnutím peňazí. Toto sa nevzťahuje na bežné zaopatrenie svojich detí, ale povedzme na nejaké projekty. Boh hovorí, že máte začať vydávať časopis. Ak do toho pôjdete, on dodá peniaze. Ak Boh zabezpečí vydávanie časopisu, hovorí to o tom, že ho chcel.
4. Naučiť nás dávať. Peniaze sú komodita, ktorá môže ovplyvniť životy ľudí. Boh chce cez naše peniaze podporovať cirkev, misiu a charitu.
Spravovanie peňazí je biblickou požiadavkou. Ježiš o tom jasne hovorí v Lukášovom evanjeliu: „Ak ste teda nepoctiví v pozemských veciach, kto môže dôverovať vašej viere v Boha? Ak neviete správne zaobchádzať s nespravodlivými peniazmi, kto vám zverí pravé bohatstvo? Ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? (Lk 16,11-12).
To, ako nakladáme s peniazmi, určuje našu kredibilitu voči Bohu. Ak si verný a tvoje spravovanie prináša produktivitu v záujme Vlastníka, tak si odmenený a je ti ešte pridané. Tak je to zaznamenané v podobenstve o talentoch (Lk 19,11-27).
Poďme sa pozrieť na zopár vecí, ktoré súvisia so spravovaním našich financií:
Otázka desiatkov:
Desiatky sú biblický princíp podpory kňazov a levitov, teda služobníkov pre Boží ľud - Izrael. Nový Zákon predostiera viacero princípov týkajúcich sa podporovania cirkvi a služobníkov v nej.
STARÝ ZÁKON: Malachiáš 3,10 obsahuje Boží príkaz na odovzdávanie desiatkov. Desiatok je desiata časť z príjmu: „Prinášajte celé desiatky do chrámovej pokladnice, aby bola v mojom dome poživeň.“ Poživeň pre koho? Pre Božích služobníkov. Tak boli služobníci zabezpečení a mohli sa venovať starostlivosti o Boží ľud. Služobníci slúžili Bohu v chráme a Boh sa stretal so svojím ľudom práve tam. Boh pre dávanie desiatkov zasľúbil požehnanie (Mal 3,10).
NOVÝ ZÁKON: Cirkev, Ježišovo telo, je novým Božím ľudom. Boží Duch už prebýva v novom chráme, a tým je naše telo. Ak sa spájame v cirkev, v Ježišovo telo, budujeme Boží chrám, v ktorom prebýva Duch (Ef 2,19-22). V tomto novom chráme, v cirkvi, má byť dostatok poživne, a to tak, že jej údy – členovia – sa budú starať o potreby druhých. Dávanie peňazí v prospech tohto nového chrámu je jedna z možností, ako zabezpečovať poživeň – napĺňať potreby tela. Aj v tomto novom chráme funguje organizačná zložka – služobníci, ktorých služba a organizácia potrieb v Cirkvi má byť zabezpečená desiatkami Božieho ľudu. V novozákonnej Cirkvi však dávame viac, ako len desiatok.
Apoštol Pavol o cirkvi hovorí: „Nech nik nehľadí iba na svoj vlastný prospech, ale aj na prospech iných.“ Novozákonná cirkev žije z dávania svojich členov (Sk 4,32). Cirkev sa buduje dávaním času, talentov, služby a peňazí.
Akú časť treba dávať? Keďže už nepanuje zákon, ale Duch, tak toľko koľko ti povie Duch. Teda toľko, koľko po modlitbe uvážiš. Pravidelne? Áno, lebo ide o poživeň.
Teda ak si členom farnosti či malého stretka vo farnosti, mal by si zvážiť svoju finančnú podporu. Je zrejmé, že bez poživne bude chradnúť. Koľko farností zápasí s finančnými problémami? Nemajú ani na režijné náklady, nie to na rozvoj. Myslím si, že jeden z dôvodov je nedostatok peňazí. Iba malá časť ľudí chápe rozmer biblického spravovania peňazí a do zvončeka sa tak dáva len symbolická suma. Predstavte si farnosť s päťsto farníkmi, ktorí chápu, že svojimi peniazmi zabezpečujú poživeň. Každý z nich by dal mesačne do zvončeka 200 Sk (50 Sk za týždeň). Za rok je milión dvesto tisíc korún. Ak by boli ročné náklady na kostol 600 000 (50 000 Sk x 12 mesiacov), zostane im pol milióna na farské projekty, ako napríklad detské ihrisko, materské centrum, charita, dataprojektor a iné. Aj toto je sila, ktorú cirkev v sebe má!
Osobne dodržujem odovzdávanie desiatku z príjmu, nežijem však zákonom ale láskou. Dávam, lebo milujem Ježišovo telo – cirkev a chcem dávaním peňazí prejaviť svoju láskavú starostlivosť oň.
Pár novozákonných princípov pre dávanie:
• dávanie je blaženejšie ako prijímanie (Sk 20,35)
• dávajte a dajú vám, mieru dobrú, natrasenú (Lk 6,38)
• zákon sejby a žatvy (2Kor 9,6)
Okrem desiatej časti nám Písmo hovorí o daroch, resp. zbierkach a almužnách pre núdznych.
O daroch, resp. o zbierkach platí toto:
- Každý nech dáva toľko, koľko sa vo svojom srdci vopred rozhodol. Nikoho nenúti, aby dal viac, ako sám chce. Boh nestojí o vynútené dary, ale miluje ochotného darcu (2 Kor 9,7). Dávajte má byť premysleným postojom – nie nárazovým konaním podľa momentálnych podnetov. Máme sa naučiť dávať štedro – napodobniť tak Boží postoj k nám, ale zároveň podľa možností nášho rozpočtu – nie viac, takže by sme nemohli pokryť svoje potreby. To znamená, že sa musíme naučiť robiť finančný rozpočet dôkladne.
- Kto nemôže dať viac, nech sa netrápi – Bohu záleží na ochote a nie na veľkosti daru (2Kor 8,12).
Dar je dobrovoľný príspevok nad rámec desiatku. Rozdiel medzi darom a desiatkom je v tom, že desiatky odovzdávaš do cirkvi a cirkev ich spravuje a rozdeľuje. Dar máš vo svojej moci. Môžeš rozhodnúť, komu ho poskytneš. O dar ide aj vtedy, keď je vyhlásená nejaká zbierka, napríklad na misie alebo na seminár.
Osobne používam dary na podporu ľudí, ktorých sprevádzam, alebo na podporu priateľov, ktorí potrebujú pomoc.
Almužny sú dary, ktoré sú prejavom milosrdenstva. Majú slúžiť ako čisté milosrdenstvo pre tých, ktorí nemajú nič, či už v mojom okolí alebo vo svete. Aj tu treba byť prezieravý a almužny dávať veľmi múdro a koncepčne.
Osobne neodporúčam dávať almužnu ľuďom na ulici. Je lepšie nájsť si nejakú dobrú profesionálnu organizáciu a podporovať ju určitou pravidelnou malou čiastkou. Alebo podporiť verejné zbierky pre obete katastrof, to však iba vtedy, keď máte záruku, že vaše peniaze sa tam dostanú. Ako zistíte, či sa tam peniaze dostanú? Preverte si to dopredu. Zistite, ako tá organizácia spravuje peniaze, aké má výsledky, a pozrite si finančnú správu.
Úspory sú časť príjmu, ktorý dokážete odložiť a použiť pre budúcnosť. Boh nie je proti úsporám. Sám Boh Ježiš Kristus sporil, aby takto nadobudnuté peniaze mohol použiť v budúcnosti. Aj dary, ktoré priniesli Traja králi, pravdepodobne slúžili ako zábezpeka pre Ježišovu rodinu a pre jeho budúcnosť. Ježiš si svojou prácou a spravovaním peňazí pripravoval svoju budúcnosť.
Osobne sa domnievam, že časť týchto peňazí použil zrejme na financovanie svojej služby. Múdri biblické ekonómovia hovoria, že by si mal byť schopný ušetriť aspoň 10 % zo svojho mesačného príjmu.
Ako to robím ja?
1. Mám vkladnú knižku, na ktorú prevodným príkazom každý mesiac posielam určitú sumu. Tieto peniaze mi slúžia na financovanie takých vecí, ako je dovolenka alebo nákup nejakého spotrebiča a pod.
2. Sporím peniaze na stavebnom sporení. Tieto peniaze použijem v budúcnosti na financovanie svojho bývania.
Dlhy: Bohu sa nepáči, ak sa staneme závislí od čohokoľvek okrem neho. Robenie dlhov, ktoré nevieme splatiť je spútanie. Poznámka: dôraz je na slove „nevieme“.
Existujú dva druhy dlhov:
1. žiadostivý dlh – vzniká vtedy, ak tvoja žiadostivosť diktuje a panuje. Táto žiadostivosť ťa oklame a prejaví sa ako falošná potreba, ktorú treba naplniť. Typická otázka, ktorú ti žiadostivosť položí, znie: „Prečo by si si nemohol dovoliť to, čo ostatní?“ Príklad takéhoto dlhu je, ak debet na jednej karte zaplatíš debetom z inej karty. Teda na splatenie dlhu použiješ ďalší dlh. Toto je vážny problém napríklad v Anglicku, kde má väčšina ľudí 3-4 karty, ale iba jeden príjem.
2. rozumný-kontrolovateľný dlh- dlh, ktorý si vopred premyslíš a rozkalkuluješ možnosť splácania. Do tejto kategórie patria úvery a pôžičky. Motív pre vzatie dlhu je kúpa niečoho, čo ti prinesie zhodnotenie alebo výrazne ušetrí prácu, napríklad kúpa pozemku, auta, investičný zámer v podnikaní a podobne.
Praktické rady:
Vyhraďte si 10 minút denne na spravovanie financií. Prvý krok je začať si evidovať všetky svoje výdavky podľa nejakých kategórií. Ja mám tri. Nutné, potrebné a nepotrebné výdavky. Na každú kategóriu si zaveďte obálku a vkladajte si do nej pokladničné bloky. Po vložení bloku pripíšte sumu na obálku. Takto zistíte aktuálnu výšku svojich výdavkov v danej kategórii. Druhý krok je stanoviť si limity pre dané kategórie, ktoré nechcete prekročiť. Nutné výdavky sú tie, ktoré musíte urobiť (nájom, energie, splátky, jedlo, ošatenie). Potrebné sú výdavky, ktoré som nemusel urobiť, nebola to vyložená nutnosť, ale urobil som ich (kúpa lyží v auguste, ktoré síce budem potrebovať až v decembri, ale boli zlacnené). Nepotrebné sú výdavky na moje potešenie a radosť mojich priateľov (malé darčeky, káva s kamarátom a pod).
Okrem tejto kategorizácie bežných výdavkov mám ešte niečo ako fondy. Sú to ďalšie 2-3 obálky, kde odkladám peniaze na špeciálne veci, ako je údržba auta alebo fond na budovanie vzťahu. Za tieto peniaze chodíme s manželkou Katkou do kina či reštaurácie. Keby sme ich po výplate neoddelili, možno by nám nezostali.
Nehovorím, že takéto obálkovanie je nejaká príjemná činnosť. Počítač pomôže. Môžem však povedať, že tento systém evidencie výdavkov používam už rok a priniesol mi poriadok do mojich financií a ich rozmnoženie. Pretože tomu, kto správne spravuje, bude pridané. Viem „škrtnúť“ výdavky, ak vidím, že idem na hranu v danej kategórii. Vidím, koľko príjmov potrebujem. Ak ich nemám, ak sa nenapĺňajú, modlím sa, hľadám možnosti, ako ich zvýšiť. A vierohodne vám môžem povedať, že to funguje.
Boh sa oslávi vo vašich financiách, ak ich budete spravovať podľa jeho pravidiel. Želám vám úspech, priatelia!

Martin Štuk
Zdroj: časopis NAHLAS