Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Procesia 2012V nedeľu 10. júna sa po Hlavnej ulici nášho mesta niesla Najsvätejšia sviatosť
oltárna v rukách nášho pána farára mons. Felixa Mikulu a sprievodu. Sprievod sa
zastavil pri štyroch oltárikoch symbolizujúcich štyri svetové strany. Pri nich sa konala
bohoslužba slova, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Deti na znak
svojej úcty a lásky k Bohu sypali na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v
procesii spievali piesne na oslavu Krista, a tak verejne vzdali vďaku Bohu.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo zvaného Božie Telo, je
sviatkom, ktorým sa zdôrazňuje reálna prítomnosť Ježiša Krista ako Boha i človeka
v Eucharistii. Podľa náuky katolíckych, pravoslávnych a ostatných starobylých
kresťanských cirkví východu dochádza pri slávení omše k transsubstanciácii
(prepodstatneniu) obetovaného chleba a vína na Telo a Krv Ježiša Krista. Sviatok
odpradávna sprevádza tradícia procesií, ktoré sa konajú dodnes. Kňaz na čele
procesie nesie v monštrancii premenený chlieb, čím symbolicky oznamuje svetu
tajomstvo premenenia Ježišovho tela a krvi. Účasť v procesii je aktom verejnej úcty a
vďaky veriacich za tento živý pokrm.
V Stupave a v jej mestskej časti Mást sa táto oslava už dlhé roky traduje a treba
veriť, že každý rok priláka čoraz väčší počet ovečiek do Kristovho stáda.

PROCESIA_2012