Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Možnosť darovať 2%

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí bratia a sestry, dostali sme prosbu o uverejnenie tohto oznamu, ktorý vám dávame do pozornosti. V prípade, že by ste chceli podporiť formou 2% z dane aj aktivity v našej farnosti (napríklad spoločenstvo detí Stupaváčik, výlety, púť do Šaštína...), môžete to urobiť aj touto cestou.

Spomínaný oznam:
Pomôžte rozvíjať a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí v našom meste.

Darujte nám 2 %

Už 10 rokov pomáhame dobrovoľne nášmu farskému a občianskemu spoločenstvu zlepšovať život v oblasti morálky, viery a vzájomných vzťahov.

Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska v Stupave, o z.,
Mlynská 12, 900 31 Stupava, IČO 00699349/001

Ďakujeme