Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Očakávame a prosíme o dar Ducha Svätého spolu s Pannou Máriou, ktorá bola plná Ducha Svätého

Published in

Na prijatie Ducha Svätého je potrebné zotrvať s Pannou Máriou na modlitbách tak, ako to urobili aj apoštoli. Očistime si srdce a prosme o neho. Zanechajme hriechy a vráťme sa k Otcovi.

(Tu môžete nájsť preklad videa, ktoré sa nachádza pod týmto textom. Prajeme vám povzbudenie na duši...)
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6,6)

Príchod Ducha Svätého - 1 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

5 V Jeruzaleme boli Židia, nábožní Ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. 6 Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. 7 I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? 8 A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? (Sk 2, 1-8)

Veni Sancte Spiritus - Príď Duchu Svätý.